Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu uudella aikataululla

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslakiin edellyttämät muutokset siirtävät maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakien eduskunnan täysituntokäsittelyn syksylle 2018. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja perustuslakivaliokunta antoi siitä lausuntonsa 1.6.2018. Hallitus on tarkentanut tämän pohjalta uudistuksen etenemistä ja laatinut eduskunnalle vastineen, joka on luovutettu sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valiokunta antaa tämän jälkeen asiasta mietintönsä vielä perustuslakivaliokunnan tarkasteluun. Hallituksen vastineessa todetaan:

Maakuntien riittävä rahoitus varmistetaan – menokehitys säilyy pääsääntönä

Varmistetaan maakuntien oikeus lisärahoitukseen tilanteessa, jossa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen perusrahoituksella muutoin vaarantuisi. Näin turvataan riittävä rahoitus myös poikkeustilanteissa. Rahoituslakiin ehdotetut muutokset täsmentävät jo aiemmin rahoituslakiehdotukseen sisältynyttä valtion velvollisuutta turvata riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, eivätkä ne vaaranna julkisen talouden kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Valinnanvapauden toimeenpanoon pidempi vaiheistus – kriteerit täyttävä maakunta voi aloittaa aiemmin

Hallitus haluaa varmistaa, että maakunta- ja sote-uudistus voidaan toteuttaa hallitusti jokaisessa maakunnassa. Tämän vuoksi valinnanvapauden toimeenpanoa vaiheistetaan ja siihen varataan riittävästi aikaa. Valinnanvapauden piiriin kuuluva henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli otetaan käyttöön 1.1.2021.  Suoranvalinnan palveluihin kuuluvat  sosiaali- ja terveyskeskukset aloittaisivat toimintansa maakunnissa 1.1.2022. Maakunta voisi kuitenkin aloittaa sote-keskusten toiminnan jo vuonna 2020, jos se täyttää tarvittavat kriteerit. Tarvittaessa maakunta voisi myös hakea määräajan pidentämistä 1.1.2023 asti.

EU:n valtiotukisääntely ei ole ristiriidassa valinnanvapauslakiesityksen kanssa

Hallitus on varmistanut valinnanvapausmallin suhteen EU:n valtiotukisääntelyyn, kuten perustuslakivaliokunta lausunnossaan edellyttää. Maakunnan liikelaitoksen sosiaali- ja terveyskeskukselle maksettavat korvaukset olisivat kaikilta osin yhdenvertaisia yksityisille toimijoille maksettavien korvauksien kanssa. Lisäksi maakunnalla olisi mahdollisuus antaa maakunnan liikelaitokselle palveluvelvoite, johon sovellettaisiin EU-oikeuden SGEI-sääntelyä (yleisen taloudellisen edun palveluita koskevaa sääntelyä). Näillä säännöksillä ja muilla lakiesityksessä jo olevilla kilpailuneutraliteetin takaavilla säännöksillä varmistettaisiin, ettei maakunnan liikelaitokselle muodostu EU:n valtiontukisääntöjen vastaista tukea.

Lisätietoja vastineesta: https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-valinnanvapauden-vaiheistusta-lisataan-ja-maakuntien-rahoitus-turvataan

Keski-Pohjanmaalla uutta tietoa ja tilannetta käsiteltiin Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokouksessa torstaina 21.6.2018. Keski-Pohjanmaalla on valmistelussa pidetty positiivinen vire ja asioita on valmisteltu luottavasti eteenpäin. Nyt hallituksen osalta todettu tilanne ja vastine antaa maakuntauudistukselle paremmat mahdollisuudet toteutua tavoitteiden mukaisesti. Uutta tilannetta pohtivat muutosjohtaja Jussi Rämet sekä sote järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.

Mitä tämä hallituksen vastine tarkoittaa Keski-Pohjanmaan valmistelun kannalta?

”Maan hallituksen vastine valinnanvapaudesta on nähtävä merkittävänä tahtotilan osoituksena siitä, että sen myötä päästään taas yksi askel eteenpäin koko laajan maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuuden valmistelussa ja hyväksymiskäsittelyssä.

Keski-Pohjanmaalla yleinen valmistelutilanne on hyvä ja esimerkiksi soten tuotannossa on edetty jo pitkälle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maakunnallinen integraatio on käynnistynyt Soiten myötä. Nyt jatkamme maakuntavalmistelussa suunnitellusti maakunnan järjestämistoimintojen kokonaisuuden valmistelua ja saamme hieman lisää harkintaa sote-keskuksiin valmistautumisessa sekä asiakasseteleihin ja lakien voimaantulon myötä pilotoitavan henkilökohtaisen budjetoinnin käynnistämiseen. Tarkempi aikataulutus valmistelun ohjenuoraksi tehdään viimeistään syksyn 2018 aikana, kun eduskunta on hyväksynyt maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketin.

Vastineen perusteella on edelleen niin, että maakuntien on määrä aloittaa vuoden 2020 alusta, mutta suorilla vaaleilla toimitettavien maakuntavaalien uusi ajankohta ei ole vielä tiedossa. ”, Kertoo muutosjohtaja Jussi Rämet.

Ollaanko Keski-Pohjanmaalla valmiita valinnanvapauden toimeenpanossa jo ennen uutta määräaikaa?

”Keski-Pohjanmaalla Soiten myötä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on käynnistynyt hyvin ja siitä on saatu sekä taloudellisia että toiminnallisia hyötyjä.  Tavoitteena on edelleen kehittää integraatiota ja sitä kautta tuottaa hyötyjä asiakkaille.  Tulevan lain sisältö ei ole vielä kaikilta osin selvä. MM. sote-keskusten osalta hallituksen vastineessa määritellään ne lääketieteen erikoisalat, joista vähintään kaksi on oltava sote-keskuksen palveluvalikoimassa  yleislääketieteen lisäksi. Vaaditaanko erikoislääkärin palveluita vai riittäkö terveydenhuollon ammattihenkilö on vielä auki oleva asia nyt tehdyn tarkennuksen jälkeen.  Keski-Pohjanmaalla halutaan kehittää mallia, jossa myös monituottajamallissa integraatio voidaan säilyttää ja toisaalta miten rahoituksella voidaan ohjata integraation ja vaikuttavuuden toteutumista.  Tähän antavat mahdollisuuden valtakunnassa käynnistyvien sote-keskuspilottien kokemukset. Mikäli maakunta aikaistaisi sote-keskusten aloittamista 1.1.2020 ei tätä mahdollisuutta voida hyödyntää. Keski-Pohjanmaalle on myönnetty henkilökohtaisen budjetin pilotti, joten Keski-Pohjanmaa keskittyy alkuvaiheessa sen rakentamiseen. ”, vastaa sote-muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.

Liite: Valinnanvapauden toimeenpanon aikataulu (VM)

Lisätietoja antavat:

Muutosjohtaja Jussi Rämet, 040 586 3877, jussi.ramet@keski-pohjanmaa.fi

Sote-muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, 040 804 2981, eija.kellokoski-kari@soite.fi