Maakuntastrategia

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia rakentuu yhdessä

Keski-Pohjanmaalla on rakennettu uuden maakuntalakiluonnoksen (§35) mukaista maakuntastrategiaa syksystä 2017 lähtien. Maakunnassa on ollut vahva yhteinen tahto lähteä jo hyvissä ajoin liikkeelle määrittelemään uuden maakunnan tavoitetilaa sekä keinoja, kuinka tavoitteet toteutetaan. Strategia varmistaa osaltaan Keski-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen kaikilla maakuntaorganisaation siirtyvillä tehtäväaloilla. Strategia ohjaa maakunnan

  • palvelujen järjestämistä ja osin tuottamista
  • maakunnan tehtäviä koskevia palvelutavoitteita
  • alueen kehittämistä ja alueiden käyttöä
  • elinympäristön laatua ja alueen elinkeinojen kehittämistä
  • omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaa
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Maakuntastrategian visio, missio ja arvot ohjaavat uuden maakunnan toimintaa

Ensimmäisessä vaiheessa on määritelty maakuntastrategian visio, missio, arvot, maakuntakonsernin yhteinen palvelulupaus ja tavoitteet sekä kuvattu konserniin tulevien toimialojen tehtävät ja strategian seuranta. Integroidulla palvelukokonaisuudella konserni tukee hyvinvointia, turvallisuutta, kasvua ja kehittymistä sekä järjestää maakuntalaisille toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Visio:Keski-Pohjanmaa on kulttuuriaan ja ympäristöään kunnioittava, osaava ja kansainvälinen, hyvinvoiva kasvun ja mahdollisuuksien maakunta.

Missio:Kannamme vastuuta ja olemme luottamuksen arvoisia.  Olemme avoimia, rohkeita, elinvoimaisia ja uudistumiskykyisiä.

Arvot:Yhdessä tekeminen – Avoimuus – Rohkeus ja uudistumiskyky – Asiakaslähtöisyys

Maakuntakonsernin toiminta perustuu tietoon ja lainsäädäntöön perustuvaan päätöksentekoon, hyviin yhteistyöverkostoihin, joustavaan organisaatioon ja digitalisaation hyödyntämiseen palveluissa. Visio, missio ja arvot tehdään näkyväksi seuraavilla toimenpiteillä:

  • luodaan edellytyksiä hyvinvoinnille, toimivalle arjelle ja turvalliselle elinympäristölle
  • tuetaan alueen kasvua ja elinvoimaisuutta monikanavaisilla, asiakaslähtöisillä palveluilla ja aluemarkkinoinnilla
  • järjestetään joustavat palvelut maakuntalaisille

Mistä maakuntastrategiassa on kyse?

Maakuntalakiluonnoksen §35 mukaan maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.  Strategian tulee perustua nykytila-arvioon ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteita seurataan vuosittain ja strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa.

Maakuntastrategian aikataulu Keski-Pohjanmaalla

Strategiaprosessi aloitettiin toiminta-alueen ja konserniin siirtyvien tehtävien nykytila-arviolla ja tavoite- ja arvokeskustelulla syksyllä 2017. Mukaan työhön kutsuttiin muutosta valmisteleva poliittinen ohjausryhmä, muutosjohtajat ja vastuuvalmistelijat, sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän sekä maakuntaliiton johtoryhmät ja alueella toimivat valtakunnalliset kärkihankkeet. Strategialuonnosta rakennetaan asiantuntijoiden kirjoituspajoissa. Strategialuonnos on tarkoitus koostaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Maakuntastrategian luonnoksen käsittelyn aikataulua tarkennetaan vuoden 2019 alussa, kun väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa toiminta. Sidosryhmä-, työ- ja kirjoituspajoihin on tähän mennessä osallistunut lähes kolmesataa osallistujaa.

STRATEGIAKELLO:

Kuva: maakuntastrategiavalmistelun aikataulu – strategiakello 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia on osa maakuntastrategiaa

Maakuntalain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, §14) mukaan maakunnan on laadittava palvelulupaus maakuntalaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa talouden ja toiminnan suunnittelua ja johtamista varten. Palvelustrategiassa maakunta päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. Lisäksi on määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan.

Keski-Pohjanmaallasosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain (§14)mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian laatiminen aloitettiin keväällä 2018. Työtä varten perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä, joka laatii yhteistyössä toimialojen substanssiasiantuntijoiden kanssa järjestämisstrategia- ja palvelulupausluonnoksen. Asiantuntijatyöryhmä on laatinut työskentelysuunnitelman sekä mallin siitä, kuinka palvelulupaus luodaan. Luonnoksia valmistellaan parhaillaan ja ne valmistuvat rinnan maakuntastrategian valmistelun kanssa.

Palvelulupaus on maakunnan tahdonilmaisu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta

Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetaan palvelulupaus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, §15). Tämä palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta voitoteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Työryhmät:

Maakuntastrategia:

Muutosjohtaja Jussi Rämet 040 586 3877

Strategiapäällikkö Marita Mutka 040 773 4521

Kehittämissuunnittelija Saara Lång 044 7809 045

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtajat sekä vastuuvalmistelijat

Palvelustrategian työryhmä:

Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari 040-8042981

Kehittämissuunnittelija Saara Lång 044 -7809 045

Asiantuntijatyöryhmä: puheenjohtajana toimii muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, jäseninä ovat: johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, johtajaylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, laatupäällikkö Sari Timonen ja kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu. Sihteerinä toimii Saara Lång.