Maakuntastrategia rakentuu yhdessä

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 5.10.2018 klo 9 kokoukseen, jossa asialistalla olivat mm. maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyön eteneminen, maakuntastrategiatyön katsaus ja strategisten linjausten jatkovalmistelu sekä palvelustrategian laadinnan tilannekatsaus. 

Maakuntastrategian visio, missio ja arvot ohjaavat uuden maakunnan toimintaa 

Keski-Pohjanmaalla on rakennettu uuden maakuntalakiluonnoksen (§35) mukaista maakuntastrategiaa syksystä 2017 lähtien. Maakunnassa on ollut vahva yhteinen tahto lähteä jo hyvissä ajoin liikkeelle määrittelemään uuden maakunnan tavoitetilaa sekä keinoja, kuinka tavoitteet toteutetaan. Strategia varmistaa osaltaan Keski-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen kaikilla maakuntaorganisaation siirtyvillä tehtäväaloilla. Strategia ohjaa maakunnan 

  • palvelujen järjestämistä ja osin tuottamista 
  • maakunnan tehtäviä koskevia palvelutavoitteita 
  • alueen kehittämistä ja alueiden käyttöä 
  • elinympäristön laatua ja alueen elinkeinojen kehittämistä 
  • omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaa 
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 

Ensimmäisessä vaiheessa on määritelty maakuntastrategian visio, missio, arvot, maakuntakonsernin yhteinen palvelulupaus ja tavoitteet sekä kuvattu konserniin tulevien toimialojen tehtävät ja strategian seuranta. Integroidulla palvelukokonaisuudella konserni tukee hyvinvointia, turvallisuutta, kasvua ja kehittymistä sekä järjestää maakuntalaisille toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

Visio: Keski-Pohjanmaa on kulttuuriaan ja ympäristöään kunnioittava, osaava ja kansainvälinen, hyvinvoiva kasvun ja mahdollisuuksien maakunta. 

Missio:Kannamme vastuuta ja olemme luottamuksen arvoisia. Olemme avoimia, rohkeita, elinvoimaisia ja uudistumiskykyisiä. 

Arvot:Yhdessä tekeminen – Avoimuus – Rohkeus ja uudistumiskyky – Asiakaslähtöisyys 

Maakuntakonsernin toiminta perustuu tietoon ja lainsäädäntöön perustuvaan päätöksentekoon, hyviin yhteistyöverkostoihin, joustavaan organisaatioon ja digitalisaation hyödyntämiseen palveluissa. Visio, missio ja arvot tehdään näkyväksi seuraavilla toimenpiteillä: 

  • luodaan edellytyksiä hyvinvoinnille, toimivalle arjelle ja turvalliselle elinympäristölle 
  • tuetaan alueen kasvua ja elinvoimaisuutta monikanavaisilla, asiakaslähtöisillä palveluilla ja aluemarkkinoinnilla 
  • järjestetään joustavat palvelut maakuntalaisille 

Maakuntastrategian aikataulu Keski-Pohjanmaalla

Strategiaprosessi aloitettiin toiminta-alueen ja konserniin siirtyvien tehtävien nykytila-arviolla ja tavoite- ja arvokeskustelulla syksyllä 2017. Mukaan työhön kutsuttiin muutosta valmisteleva poliittinen ohjausryhmä, muutosjohtajat ja vastuuvalmistelijat, sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän sekä maakuntaliiton johtoryhmät ja alueella toimivat valtakunnalliset kärkihankkeet. Strategialuonnosta rakennetaan asiantuntijoiden kirjoituspajoissa. Strategialuonnos on tarkoitus koostaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Maakuntastrategian luonnoksen käsittelyn aikataulua tarkennetaan vuoden 2019 alussa, kun väliaikaishallinnon on tarkoitus aloittaa toiminta. Sidosryhmä-, työ- ja kirjoituspajoihin on tähän mennessä osallistunut lähes kolmesataa osallistujaa. Strategiakello

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia on osa maakuntastrategiaa 

Keski-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain (§14) mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian laatiminen aloitettiin keväällä 2018. Työtä varten perustettiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä, joka laatii yhteistyössä toimialojen substanssiasiantuntijoiden kanssa järjestämisstrategia- ja palvelulupausluonnoksen. Asiantuntijatyöryhmä on laatinut työskentelysuunnitelman sekä mallin siitä, kuinka palvelulupaus luodaan. Luonnoksia valmistellaan parhaillaan ja ne valmistuvat rinnan maakuntastrategian valmistelun kanssa. 

Palvelulupaus on maakunnan tahdonilmaisu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta 

Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetaan palvelulupaus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, §15). Tämä palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta voi toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Lisätietoja maakuntastrategian tekijöistä sekä taustoista löydät nettisivuiltamme.